Bảng Chiều Cao & Cân Nặng Của Chó Australian Shepherd Theo Tháng Tuổi

Bảng Chiều Cao & Cân Nặng Của Chó Australian Shepherd Theo Tháng Tuổi

Bạn có biết cân nặng của chó Australian Shepherd 1 tháng tuổi khoảng bao nhiêu kg? và khi giống chó Australian Shepherd  tròn 2 tháng, 3 tháng tuổi và khi bước sang 6 tháng thì cân nặng và chiều cao thay đổi như thế nào? Đây không chỉ là những con số đơn thuần, mà…

Bảng Chiều Cao & Cân Nặng Của Chó Dachshund Theo Tháng Tuổi

Bảng Chiều Cao & Cân Nặng Của Chó Dachshund Theo Tháng Tuổi

Bạn có biết cân nặng của chó Dachshund 1 tháng tuổi khoảng bao nhiêu kg? và khi giống chó Dachshund  tròn 2 tháng, 3 tháng tuổi và khi bước sang 6 tháng thì cân nặng và chiều cao thay đổi như thế nào? Đây không chỉ là những con số đơn thuần, mà còn là…

Bảng Chiều Cao & Cân Nặng Của Chó Cocker Spaniel Theo Tháng Tuổi

Bảng Chiều Cao & Cân Nặng Của Chó Cocker Spaniel Theo Tháng Tuổi

Bạn có biết cân nặng của chó Cocker Spaniel 1 tháng tuổi khoảng bao nhiêu kg? và khi giống chó Cocker Spaniel  tròn 2 tháng, 3 tháng tuổi và khi bước sang 6 tháng thì cân nặng và chiều cao thay đổi như thế nào? Đây không chỉ là những con số đơn thuần, mà…

Bảng Chiều Cao & Cân Nặng Của Chó Shetland Sheepdog Theo Tháng Tuổi

Bạn có biết cân nặng của chó Shetland Sheepdog 1 tháng tuổi khoảng bao nhiêu kg? và khi giống chó Shetland Sheepdog  tròn 2 tháng, 3 tháng tuổi và khi bước sang 6 tháng thì cân nặng và chiều cao thay đổi như thế nào? Đây không chỉ là những con số đơn thuần, mà…

Bảng Chiều Cao & Cân Nặng Của Chó Miniature Poodle Theo Tháng Tuổi

Bảng Chiều Cao & Cân Nặng Của Chó Miniature Poodle Theo Tháng Tuổi

Bạn có biết cân nặng của chó Miniature Poodle 1 tháng tuổi khoảng bao nhiêu kg? và khi giống chó Miniature Poodle  tròn 2 tháng, 3 tháng tuổi và khi bước sang 6 tháng thì cân nặng và chiều cao thay đổi như thế nào? Đây không chỉ là những con số đơn thuần, mà…

Bảng Chiều Cao & Cân Nặng Của Chó Border Collie Theo Tháng Tuổi

Bảng Chiều Cao & Cân Nặng Của Chó Border Collie Theo Tháng Tuổi

Bạn có biết cân nặng của chó Border Collie 1 tháng tuổi khoảng bao nhiêu kg? và khi giống chó Border Collie  tròn 2 tháng, 3 tháng tuổi và khi bước sang 6 tháng thì cân nặng và chiều cao thay đổi như thế nào? Đây không chỉ là những con số đơn thuần, mà…

Bảng Chiều Cao & Cân Nặng Của Chó Beagle Theo Tháng Tuổi

Bảng Chiều Cao & Cân Nặng Của Chó Beagle Theo Tháng Tuổi

Bạn có biết cân nặng của chó Beagle 1 tháng tuổi khoảng bao nhiêu kg? và khi giống chó Beagle  tròn 2 tháng, 3 tháng tuổi và khi bước sang 6 tháng thì cân nặng và chiều cao thay đổi như thế nào? Đây không chỉ là những con số đơn thuần, mà còn là…

Cân Nặng Và Chiều Cao Của Chó Yorkshire Terrier Từ 1-18 Tháng Tuổi

Cân Nặng Và Chiều Cao Của Chó Yorkshire Terrier Từ 1-18 Tháng Tuổi

Bạn đã bao giờ tự hỏi cân nặng của chó Yorkshire Terrier 1 tháng tuổi khoảng bao nhiêu kg? Hay khi giống chó Yorkshire Terrier tròn 2 tháng, 3 tháng tuổi và khi bước sang 6 tháng thì cân nặng và chiều cao thay đổi như thế nào? Đây không chỉ là những con số…

Cân Nặng Và Chiều Cao Của Chó Pomeranian Từ 1-18 Tháng Tuổi

Cân Nặng Và Chiều Cao Của Chó Pomeranian Từ 1-18 Tháng Tuổi

Bạn đã bao giờ tự hỏi cân nặng của chó Pomeranian 1 tháng tuổi khoảng bao nhiêu kg? Hay khi giống chó Pomeranian tròn 2 tháng, 3 tháng tuổi và khi bước sang 6 tháng thì cân nặng và chiều cao thay đổi như thế nào? Đây không chỉ là những con số đơn thuần,…

Cân Nặng Và Chiều Cao Của Chó Maltese Từ 1-18 Tháng Tuổi

Cân Nặng Và Chiều Cao Của Chó Maltese Từ 1-18 Tháng Tuổi

Bạn đã bao giờ tự hỏi cân nặng của chó Maltese 1 tháng tuổi khoảng bao nhiêu kg? Hay khi giống chó Maltese tròn 2 tháng, 3 tháng tuổi và khi bước sang 6 tháng thì cân nặng và chiều cao thay đổi như thế nào? Đây không chỉ là những con số đơn thuần,…